accessible
close
small text
large_text
invert
info

קונסטרוקציה תשתיות

מסילה מזרחית

מסילה מזרחית
מסילה מזרחית
מסילה מזרחית
מסילה מזרחית
מסילה מזרחית
מסילה מזרחית
bt_left
bt_right

תקופת תכנון: 2019 - היום

המזמין: דניה סיבוס עבור נתיבי ישראל

מיקום גאוגרפי של הפרויקט: מערבית לכביש 6 –בין ניצני עוז לבין אייל

תאור כללי: הקמת תוואי מסילת רכבת חדשה מערבית לכביש 6

תפקידה של אמי מתום בפרוייקט: תכנון גשרי רכב מעל הרכבת, גשרי רכבת מעל נחלים, מעבירי מים מתחת לרכבת, תעלות ניקוז לאורך הרכבת, תעלות הסטת נחלים ברוחב גדול, קירות תומכים וקירות אקוסטיים