accessible
close
small text
large_text
invert
info

תכנון תחבורה ומיקרוסימולציה

בדיקות חלופות עקרוניות לפרוזדור האיילון הכולל 5 מתח"מים וביצוע בדיקות תחבורתיות במאקרו ובמיקרו לשיפור הנגישות של המרכזים עבור אמצעי התחבורה השונים (כולל תח"צ ותנועות רכות).

בדיקות תחבורתיות במרחב איילון

בדיקות תחבורתיות במרחב איילון

2020 עד היום

ייעוץ תחבורתי לראש העיר / מינהלת 2030 של עיריית חיפה

ייעוץ למנהלת 2030 עיריית חיפה

ייעוץ למנהלת 2030 עיריית חיפה

2020 עד היום

ייעוץ תחבורתי והכנת תכנית אסטרטגית להתחדשות עירונית לעיריית בת ים

מסמך מדיניות להתחדשות עירונית בת ים

מסמך מדיניות להתחדשות עירונית בת ים

2019-2020

בדיקה כלכלית עבור אגף תכנון כלכלי במשרד התחבורה. נבדקה הכדאיות הכלכלית של הקמת הפרדה מפלסית במפגש כביש 44 ותוואי מסילת הרכבת ברמלה.

בדיקה כלכלית לבחינת הקמת מחלף 210

בדיקה כלכלית לבחינת הקמת מחלף 210

2018-2019

בדיקה כלכלית עבור אגף תכנון כלכלי במשרד התחבורה. בדיקת כדאיות כלכלית לעדכון מיקומו הסטטוטורי של כביש 90 ולשדרוג של העוקף המזרחי בעיר אילת. הבדיקה בחנה את התועלת הכלכלית של השדרוג.

בדיקה כלכלית לשדרוג כביש 900 והעוקף המזרחי

בדיקה כלכלית לשדרוג כביש 90 והעוקף המזרחי

2020-2021

בדיקה תחבורתית שבוצעה עבור חברת יפה נוף. בבדיקה נבחן התכנון המפורט לביצוע של קו מטרונית מס' 4 בין מת"מ למרכזית המפרץ (כולל תכנון מפורט של רמזורים עם העדפה).

בדיקת מיקרוסימולציה לבחינת העדפה ברמזורים, מטרונית קו 4

בדיקת מיקרוסימולציה לבחינת העדפה ברמזורים, מטרונית קו 4

2019-2020