accessible
close
small text
large_text
invert
info

קונסטרוקציה תשתיות

יבנה מזרח

יבנה מזרח
bt_left
bt_right

תקופת תכנון: 2020 - היום

המזמין: נתיבי ישראל

מיקום גאוגרפי של הפרויקט: מזרחית לעיר יבנה

תאור כללי: תכנון רצועה תחבורתית בין עירונית משולבת מסילת רכבת משוקעת ומערך כבישים חדש. הפרויקט כולל כ - 20 גשרי רכב, גשר רכבת, גשרי פרגולה, גשר הולכי רגל, מעברים תחתיים, קירות תומכים, דיפו לאוטובוסים.

תפקידה של אמי מתום בפרוייקט: תכנון מוקדם