accessible
close
small text
large_text
invert
info

תכנון תחבורה ומיקרוסימולציה

ייעוץ למנהלת 2030 עיריית חיפה

ייעוץ למנהלת 2030 עיריית חיפה
bt_left
bt_right

תקופת תכנון: 2020 עד היום

המזמין: עיריית חיפה

מיקום גאוגרפי של הפרויקט: חיפה

תאור כללי: ייעוץ תחבורתי לראש העיר / מינהלת 2030 של עיריית חיפה

תפקידה של אמי מתום בפרוייקט: קביעת מדיניות וחזון לעיר בהיבט התחבורתי באופן כללי ובראיה של ממשקים בין תחבורה לנושאים אחרים (חינוך, ספורט, תרבות, התחדשות עירונית ועוד). המטרה היא להכין תכנית עבודה למימוש החזון.