accessible
close
small text
large_text
invert
info

תכנון תחבורה ומיקרוסימולציה

מסמך מדיניות להתחדשות עירונית בת ים

מסמך מדיניות להתחדשות עירונית בת ים
bt_left
bt_right

תקופת תכנון: 2019-2020

המזמין: החברה הכלכלית בת ים

מיקום גאוגרפי של הפרויקט: בת ים

תאור כללי: ייעוץ תחבורתי והכנת תכנית אסטרטגית להתחדשות עירונית לעיריית בת ים

תפקידה של אמי מתום בפרוייקט: קביעת שלביות פיתוח תחבורתי עבור העיר בהתאם לפיתוח האורבני החזוי במטרה לפתח ממשק נכון בין פיתוח עירוני לתפקוד תחבורתי תקין בדגש על תח"צ ותנועות רכות. בדיקה כלכלית לבחינת הקמת - הפרדה מפלסית מס' 210 (בין רכבת לכביש)