accessible
close
small text
large_text
invert
info

תכנון תחבורה ומיקרוסימולציה

בדיקה כלכלית לבחינת הקמת מחלף 210

בדיקה כלכלית לבחינת הקמת מחלף 210
bt_left
bt_right

תקופת תכנון: 2018-2019

המזמין: משרד התחבורה אגף תכנון כלכלי

מיקום גאוגרפי של הפרויקט: רמלה

תאור כללי: בדיקה כלכלית עבור אגף תכנון כלכלי במשרד התחבורה. נבדקה הכדאיות הכלכלית של הקמת הפרדה מפלסית במפגש כביש 44 ותוואי מסילת הרכבת ברמלה.

תפקידה של אמי מתום בפרוייקט: בוצע ניתוח מעמיק של מרחב הבדיקה בעזרת ספירות תנועה, מודל מאקרו ומודל מיקרוסימולציה. הבדיקה כללה הכנת ניתוח תחבורתי אשר היווה את הבסיס לניתוח הכלכלי.