accessible
close
small text
large_text
invert
info

תכנון תחבורה ומיקרוסימולציה

בדיקה כלכלית לשדרוג כביש 90 והעוקף המזרחי

בדיקה כלכלית לשדרוג כביש 900 והעוקף המזרחי
bt_left
bt_right

תקופת תכנון: 2020-2021

המזמין: משרד התחבורה אגף תכנון כלכלי

מיקום גאוגרפי של הפרויקט: אילת

תאור כללי: בדיקה כלכלית עבור אגף תכנון כלכלי במשרד התחבורה. בדיקת כדאיות כלכלית לעדכון מיקומו הסטטוטורי של כביש 90 ולשדרוג של העוקף המזרחי בעיר אילת. הבדיקה בחנה את התועלת הכלכלית של השדרוג.

תפקידה של אמי מתום בפרוייקט: הבדיקה כללה הכנת תחזיות תנועה בעזרת מודל מיקרוסימולציה למרחב הבדיקה בעיר אילת. מדובר בציר שצפוי לשרת בעתיד את הפיתוח החזוי לבוא לאחר פינוי שדה התעופה של העיר.