accessible
close
small text
large_text
invert
info

תכנון תחבורה ומיקרוסימולציה

בדיקת מיקרוסימולציה לבחינת העדפה ברמזורים, מטרונית קו 4

בדיקת מיקרוסימולציה לבחינת העדפה ברמזורים, מטרונית קו 4
bt_left
bt_right

תקופת תכנון: 2019-2020

המזמין: יפה נוף

מיקום גאוגרפי של הפרויקט: חיפה

תאור כללי: בדיקה תחבורתית שבוצעה עבור חברת יפה נוף. בבדיקה נבחן התכנון המפורט לביצוע של קו מטרונית מס' 4 בין מת"מ למרכזית המפרץ (כולל תכנון מפורט של רמזורים עם העדפה).

תפקידה של אמי מתום בפרוייקט: מטרת הבדיקה הייתה בחינת התכנון המפורט לביצוע של קו מטרונית 4 והגדרת פתרונות לשיפורים במידת הצורך, כגון העדפה ברמזורים ושינויים גיאומטריים מקומיים (סביב תחנות, צמתים, השתזרויות וכד').